Administrative staff

Administrative staff – A list of our Administrative staff and Contact Details.

Mr. Theofilos Antoniou
Principal / Acting Dean of Academic Affairs

Mr. Theofilos Antoniou

Mrs. Iwona Georgiou
Librarian / Administrator

Mrs. Iwona Georgiou

Mrs. Evdokia Trattou
Chief Accountant

Mrs. Evdokia Trattou